Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Сектор за радиокомуникации

Раководи и управува со активностите на Секторот за радиокомуникации кои се однесуваат на ефикасно и рационално користење и планирање на радиофреквенцискиот спектар во согласност со домашната и меѓународната законска регулатива и стандарди..

Тимот во секторот за радиокомуникацииги следи и организира доделувањето на одобренија за користење на радиофреквенции; Учествува во постапката за  утврдување на висината на надоместокот за користење на радиофреквенциите; Учествува во процесот на координација на радиофреквенциите; Предлага спроведување на постапка на јавен тендер за доделување на радиофреквенции; Учествува во меѓународни организации; Учествува во работата на меѓународни тела и конференции од областа на радиокомуникациите; Ги следи и проучува меѓународните одлуки, препораки и стандарди; Дава мислење и предлог во врска со техничките стандарди и постапки за одобрување на радиокомуникациска терминална опрема;

Го следи развојот на радиокомуникациите и дава мислење и предлог во врска со подготовката, спроведувањето и ажурирањето на Планот за намена на радиофреквенциски опсези и Планот за доделување и користење на радиофреквенции; Организира јавна расправа со заинтересираните страни пред усвојување или изменување на регулативата со која се определува висината на надоместокот за користење на радиофреквенции;


Во рамките на Секторот за радиокомуникации работат две одделенија: одделение за фиксна и мобилна служба и одделение за радиодифузна и сателитска служба.

  • 1. Одделение за фиксна и мобилна служба
    Тимот во групата го следи пријавувањето и регистрирањето на доделени радиофреквенции во Меѓународната унија за телекомуникации; Учествува во изготвувањето на информации и платформи за меѓународни конференции и меѓу државни состаноци; Учествува во изготвувањето на меѓудржавни спогодби за координација на радиофреквенции; Го контролира и следи ефикасното користење на радиофреквенцискиот спектар;
  • 2. Одделение за радиодифузна и сателитска служба
    Раководи и управува со активностите на Групата за радиодифузна и сателитска служба кои се однесуваат на ефикасно и рационално користење и планирање на радиофреквенциите во согласност со домашната и меѓународната законска регулатива и стандарди.
    Тимот на групата е задолжен за го следи имплементирањето и редовното ажурирање на Планот за намена на радиофреквенцискиот спектар; Го следи пријавувањето и регистрирањето на доделени радиофреквенции во Меѓународната унија за телекомуникации; Учествува во изготвувањето на информации и платформи за меѓународни конференции и меѓудржавни состаноци; Учествува во изготвувањето на меѓуdржавни спогодби за координација на радиофреквенции; Го контролира и следи ефикасното користење на радиофреквенцискиот спектар; Учествува во постапката за утврдување на висината на  годишниот надоместок за користење на радиофреквенции;
Контакт со Сектор за радиокомуникации

Јане Јакимовски
Раководител на Сектор за радиокомуникации
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 201
моб. 070 35 99 16
Jane Jakimovski 

Радка Шекутковска
Раководител на Одделение за фиксна и мобилна служба
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 223
моб. 070 35 04 85

Зоран Билбиловски
Виш соработник за фиксна и мобилна служба
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел: 02 3 091 259
моб. 075 33 31 22

Лидија Пауновска
Раководител на Одделение за радиодифузна и сателитска служба 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 251
моб. 070 23 77 44

Александар Панчевски
Референт-администратор 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 291
моб. 071 39 11 06

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на