Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Сектор за правни работи

Секторот за правни работи, работите и задачите од делокругот на работата ги врши во рамките на Одделението за управни работи и наплата на побарувања и Одделението за решавање на спорови и прекршочни постапки. 

Одделението за управни работи и наплата на побарувања врши работи и задачи што се однесуваат особено на:

-        Застапување на Агенцијата пред судовите и другите надлежни државни органи;
-        Покренување и водење на управно-правни постапки пред Управниот суд на РМ;
-        Покренување на постапки за наплата на долг и водење на извршни постапки;
-        Покренување и водење на  кривични постапки;
-        Давање на мислење и објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти во врска со работата на Агенцијата;
-        Изработката на тужби, поднесоци до судовите и други акти кои произлегуваат од судските постапки;
-        Следење и контролира на извршувањето на правосилните судски одлуки;
-        Спроведување на постапката на порамнување .

Одделението за решавање на спорови и прекршочни постапки врши работи и задачи што се однесуваат особено на:

-        Подготовка и учество во постапката за решавање на спорови помеѓу оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги на крајни корисници;
-        Подготовка и учество во постапката за решавање на спорови помеѓу оператори јавни електронски комуникациски мрежи иуслуги и правни лица кои управуваат со физичка инфраструктура;
-        Давање на мислење при подготовката на поединечните акти кои прозлегуваат од постапката за решавање на спорови;
-        Спроведување на постапка за посредување помеѓу оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги на крајни корисници и оператори јавни електронски комуникациски мрежи иуслуги и правни лица кои управуваат со физичка инфраструктура, согласно Законот за електронските комуникации;
-        Давање на објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти во врска со работата на Агенцијата;
-        Изработката на барања за поведување на прекршочни постапки и водење на постапката пред првостепениот и второстепениот суд се до конечно завршување на предметот;
-        Изработка на извештаи за поднесени барања за поведување на прекршочни постапки;
-        Изработка на извештаи за спроведени постапки за решавање на спорови;

 Контакт со Секторот за правни работи

Дафина Пауновска
Раководител на Сектор за правни работи
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 205
моб. 070 35 99 56

 Dafina Paunovska

Зоран Минарков
Раководител на Одделение за управни работи и наплата на побарувања
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 208
моб. 075 47 51 36

Елизабета Двојакова
Советник за управни работи
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 202
моб. 070 22 29 04

Бојан Цветковиќ
Советник за наплата на побарувања и платни налози
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 215
моб. 071 36 88 40

 

Вергим Шерифи
Раководител на Одделение за решавање на спорови и прекршочни постапки
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 207
моб. 071 23 21 25

Лилјана Денковска
Советник за решавање на спорови и прекршочни постапки
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 206
моб. 070 34 00 54

Џинет Даути
Виш соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 200
моб. 070 23 28 78

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на