Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радио комуникациска мрежа

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Четврток, 03 Јануари 2019
  • Службен весник 35/2019
  • Важечки пропис Да

Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежи

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Четврток, 03 Јануари 2019
  • Службен весник 35 од 12.02.2019 година
  • Важечки пропис Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на