Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
  • Краен рок за достава на понуди 09.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на клиентска информатичка опрема

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Клиентска информатичка опрема
  • Краен рок за достава на понуди 18.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на печатарски услуги

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Печатарски услуги
  • Краен рок за достава на понуди 15.04.2019 во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на