Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 05.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на Поправка и сервисирање на службени моторни возила

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на службени моторни возила
  • Краен рок за достава на понуди 08.07.2019

Јавна набавка на Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци
  • Краен рок за достава на понуди 03.07.2019

Правилник за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Четврток, 06 Јуни 2019
  • Важечки пропис Не

Јавна набавка на Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви
  • Краен рок за достава на понуди 02.07.2019 година во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на