Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на автогуми

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Автогуми
  • Краен рок за достава на понуди 18.07.2019 година во 12 часот

Јавна набавка на Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 05.07.2019 година во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на