Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (115)

Правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 04 Ноември 2016
 • Службен весник 205/2016
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Правилник за изменување и дополнување на на правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтна понуда за интерконекција

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 27 Јуни 2016
 • Службен весник 129 од 12.07.2016 година
 • Важечки пропис Да

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 26 Јули 2016
 • Службен весник 38/2016
 • Важечки пропис Да

Закон за електронските комуникации - Редакциски пречистен текст

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 26 Мај 2016
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Правилник за содржината и информациите што треба да бидат oбјавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги

Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 19 Февруари 2016
 • Службен весник 77/2016
 • Важечки пропис Да

Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 11 Септември 2014
 • Важечки пропис Да

Secured Web-services communication

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 05 Јуни 2008
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на