Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Методологија за пресметување на пондерирана просечна цена на капиталот WACC

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги преземе следните должности и одговорности:

 
  • Соодветно да ги земе во предвид мислењата на заинтересираните страни
  • Да го објави предложениот инструмент пред предлагање или усвојување на прописот
  • Да ги направи јаво достапни добиените мислења и коментари

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на