Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Регистри

Агенцијата води Регистар на доделени радиофреквенции што се користат во Република Македонија кој содржи податоци за физички и правни лица на кои им се доделени радиофреквенции, со исклучок на радиофреквенциите што се користат за потребите за национална безбедност и одбрана и за заштита од природни и други елементарни непогоди. Агенцијата редовно го ажурира Регистарот на доделени радиофреквенции. 
Делови од Регистарот на доделени фреквенции се јавно достапни.

 

 

 

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на