Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Трет мобилен оператор

По спроведувањето на постапката на јавен тендер објавен под бр. 02-2914/1 од 30.10.2006 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 112/06) за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како и за користење на радиофреквенции за постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 03.02.2007 година, ја донесе следната Одлука за избор на најповолен понудувач.

icon odluka za izbor na najpovolna ponuda-TMO-03022007 (57.5 kB)

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на