Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за утврдување на вредност на коефициентот „К“ која е еднаква на 1 за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги заради год.надомест 2017

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 19.12.2016 година ја донесе следната Одлука за утврдување на вредноста на коефициентот „К“ која е еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2017 година.

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 19 Декември 2016 Службен весник: 6/2017 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на