Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Закон за електронските комуникации - Редакциски пречистен текст март 2018

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Петок, 16 Март 2018 Службен весник: 39/2014,188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на