Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Формулари за Телекомуникации

Нотификација се поднесува со пополнување на образец, кој е  составен дел на Правилникот за содржината и формата на нотификација, потребната документација и потврдата за регистрација icon 20091130_Образец за нотификација (140.5 kB )

Извештај за вршење на јавна електронска комуникациска услуга icon Прилог - Извештај за вршење на јавна електронска комуникациска услуга (224.5 kB)

Забелешка:Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на јавни електронски комуникациски услуги се должни да и достават на Агенцијата информации и финансиски податоци согласно ова Упатство заклучно за втората половина од календарската 2009 година (01.07.-31.12.2009 година)  најдоцна до 1 март 2010 година. После периодот од претходниот став на овој член, ова Упатство нема да се применува.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на