Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Почетен извештај за изнајмени линии, изнајмување на кабелскa инфраструктура и неискористени оптички влакна Издвоено

Почитувани
Со ова соопштение Ве известуваме дека е објавен документот „Почетен извештај за изнајмени линии, изнајмување на кабелскa инфраструктура и неискористени оптички влакна“ (на македонски и англиски јазик).

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на