Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Грижа за корисници

Одделението за грижа на корисници го организира информирањето на корисниците на јавни електронски комуникациски услуги со цел истите да се запознаат со своите права како и со правата и обврските на операторите и давателите на јавни електронски комуникациски услуги.
  • Предлага постапки за решавањето на приговорите добиени од корисниците;
  • Ја оранизира изработката на решенија по предлог добиен од нашиот инспекторат;
  • Ги анализира општите услови за пристап и користењена јавните електронски комуникациски услуги од аспект на заштита на правата на корисниците што ги објавуваат операторите или давателите на јавни електронски комуникациски услуги и доколку има потреба предлага нивна измена.
  • Ја организира и координира постапката на одобрување на стандардните предплатнички договори.
  • Го координира информирањето на крајните корисници преку контакт центарот на АЕК преку бројот 190 за сите прашања во надлежност на АЕК.
  • Ја следи и ја применува законската регулатива во врска со заштитата на правата на корисниците.
  • Организира средби, информирање, презентации со организациите на потрошувачи и Народниот правобранител во врска со заштита на правата на корисниците.
  • Изработува дописи и информации до Државните органи ,организации и потрошувачи и Народниот правобранител во врска со заштитата и правата на корисниците.
  • Подготвува информации кои се објавуваат на веб страната на АЕК кои се однесуваат на правата на корисниците и правата и обврските на операторите и давателите на електронските комуникациски услуги.
  • Изготвува анализи и води статистички податоци за решавањето на приговорите како и за прашањата кои се поставуваат преку контакт центарот на АЕК. Во целост квалитетно ги извршува работните задачи, почитувајки ги дадените рокови за решавањето на корисничките приговори и одговорно и навремено информирање на корисниците.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на