Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 11 Септември 2014
 • Важечки пропис Да

Secured Web-services communication

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 05 Јуни 2008
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:

Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите верзија 2.7.2

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 20 Јули 2011
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации
Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 03 Ноември 2015
 • Службен весник 193/2015
 • Важечки пропис Да

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 27 Октомври 2015
 • Службен весник 193/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за единствениот европски број за итни повици Е-112

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 22 Септември 2015
 • Службен весник 184/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 13 Октомври 2015
 • Службен весник 176/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 13 Октомври 2015
 • Службен весник 176/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 13 Октомври 2015
 • Службен весник 176/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за формата и задолжителните елементи на записник од извршен надзор

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 13 Октомври 2015
 • Службен весник 176/2015
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на