Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Правилник за внатрешната организација на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 12 Јуни 2015
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:

Закон за изменување на законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 15 Јануари 2018
 • Службен весник 11/2018
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите

Агенцијата за електронски комуникации донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ ГИ ОБЈАВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ, кој што е објавен во „Службен весник на РМ“, број 179/2017 од 07.12.2017 година.

Заедно со Правилникот, Агенцијата за електронски комуникации ги објавува одговорите на коментарите што пристигнаа од заинтересираните страни во текот на јавната расправа:

-          Одговори на коментари од „Неотел“ по јавната расправа за правилникот
-          Одговори на коментари од „Македонски телеком“ по јавната расправа за правилникот
-          Одговори на коментари од „Оне.Вип“ по јавната расправа за правилникот

Воедно, Агенцијата за електронски комуникации укажува дека согласно Член 17 од истиот, операторите треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ги усогласат своите стандардни претплатнички договори со овој правилник и да ги достават на одобрување до Агенцијата.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 07 Декември 2017
 • Службен весник 179/2017
 • Важечки пропис Да

Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 12 Јуни 2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 03 Мај 2017
 • Важечки пропис Да

Правилник за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 12 Јуни 2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 18 Април 2017
 • Службен весник 27.04.2017
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на правилник за обезбедување на битстрим пристап

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 18 Април 2017
 • Службен весник 27.04.2017
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на