Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Закон за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 18 Февруари 2005
 • Службен весник 13-05
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации го објави Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции:

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 14 Јуни 2013
 • Важечки пропис Не

Список на радиофреквенции од опсегот 87,5 - 108 MHz кои може да се користат за звучна радиодифузија за локално покривање

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 09 Октомври 2013
 • Важечки пропис Да

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 18 Јули 2013
 • Важечки пропис Да

Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

 

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 01 Октомври 2012
 • Службен весник 124
 • Важечки пропис Да

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

 
Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за:
 • Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар
 • Обрасци на квартални извештаи 
 • Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година
 • Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх
 • Коментари ВИП Оператор
 • Коментари Неотел 
 • Коментари Т-Мобиле
 • Коментари Македонски Телеком

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 03 Септември 2013
 • Важечки пропис Да

Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивното објавување

Објавен е финален документ „Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивното објавување“ со придружни прилози.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 19 Април 2013
 • Важечки пропис Да

Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 26 Октомври 2012
 • Службен весник 132-12
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на