Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 17 Март 2015
 • Службен весник 42/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 10 Март 2015
 • Службен весник 42/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 17 Март 2015
 • Службен весник 42/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за начинот на спроведување на полагањето на стручниот испит

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 09 Јули 2015
 • Службен весник 121/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметри за квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

Закон за изменување и дополнување на законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 16 Март 2015
 • Службен весник 44/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 26 Декември 2014
 • Службен весник 27/2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 04 Февруари 2015
 • Службен весник 27/2015
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:

Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за додлеување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 15 Декември 2014
 • Службен весник 190/2014
 • Важечки пропис Да

План за нумерација

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 10 Декември 2014
 • Службен весник 185/2014
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на