Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Статут на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 15 Декември 2014
 • Важечки пропис Да

Правилник за вид и содржина на подат. и информациите за општи услови во однос на пристап и користењето на ј.к.услуги кои ги објавуваат операторите и за вид и содржина на податоците што ги објавува АЕК

Се информираат сите заинтересирани страни дека Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации е објавен во Службен Весник нс РМ бр.16/2015 на ден 03.02.2015 година.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 29 Јануари 2015
 • Службен весник 16-2015
 • Важечки пропис Да

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСKИ МРЕЖИ И УСЛУГИ И АКТИВНОСТИ КОИ ШТО ОПЕРАТОРИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРИ НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 166 став (7) од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2014 и 188/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации во согласност со директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, на ден 15.01.2015 година донесе: ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСKИ МРЕЖИ И УСЛУГИ И АКТИВНОСТИ КОИ ШТО ОПЕРАТОРИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРИ НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 15 Јануари 2015
 • Важечки пропис Да

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристап

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристап со Коментари и одговори на коментари по јавна расправа

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 09 Декември 2014
 • Важечки пропис Да

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга и Коментари и одговор на коментарите по јавната расправа

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 12 Декември 2014
 • Важечки пропис Да

Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3, а во врска со членовите 84 и 87 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, 39/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 17.12.2014 година донесе Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 17 Декември 2014
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 19 Декември 2014
 • Службен весник 188/2014
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:

Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 11 Ноември 2014
 • Службен весник 180/14
 • Важечки пропис Да

Програма за полагање на радиоаматерски испит

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 05 Ноември 2014
 • Службен весник 180/14
 • Важечки пропис Да

Правилник за параметри за квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на