Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофрекфенции

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Четврток, 13 Ноември 2014 Службен весник: 173/14 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на