Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и /или серии на броеви за 2017 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметана по среден курс на НБРМ на денот на фактурирањето

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 19.12.2016 година донесе Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и /или серии на броеви за 2017 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 19 Декември 2016 Службен весник: 6/2017 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на