Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2017 година, во износ од 0,8 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на НБРМ на денот на фактурирањето

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 19.12.2016 година ја донесе следната Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2017 година, во износ од 0,8 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 19 Декември 2016 Службен весник: 6/2017 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на