Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Сектор за правни работи

 • Задача на Секторот за правни работа е да обезбедува правна поддршка во остварување на надлежностите на АЕК.
 • Тимот во Сектрот за правни работи учествува во подготовката на прописите и другите акти од областа на електронските комуникации;
 • Дава мислења и предлози во врска со заштитата на правата на корисниците,ја контролира и следи постапката по поднесени барања за заштита на правата на корисниците;
 • Го организира надзорот на работењето на операторите и давателите на електронски комуникациски услуги во однос на почитувањето на утврдените обврски од правен аспект;
 • Ја контролира и организира подготовката на актите што ги донесува директорот;
 • Им дава мислење на органите на државната управа и други организации и институции по определени прашања поврзани со работата на АЕК;
 • Дава коментари и препораки до Комисијата во врска со подготвените прописи дава објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти од надлежност на АЕК и дава мислење во врска со правата, должностите и обврските на АЕК согласно закон;
 • Ја организира и следи постапката за решавање на спорови и спроведува правни анализи во име на АЕК;
 • Дава мислење на постапките за набавка на опрема и услуги за потребите на АЕК од аспект на нивната усогласеност со законската регулатива, мислење по однос на остварување на правата и обврските од работен однос на вработените во АЕК
 • Дава објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти од областа на телекомуникациите;
 • Спроведува правни анализи во име на АЕК и ги следи и проучува законските прописи од областа на телекомуникациите;
 • Изготвува барања за поведување на прекршочна или кривична постапка против нелегални корисници на радиофреквенции;Дава објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти од областа на радиокомуникациите;


Контакт со Секторот за правни работи

Дафина Пауновска
Раководител на Сектор за правни работи
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 205
моб. 070 35 99 56

 Dafina Paunovska

Зоран Минарков
Раководител на Одделение за управни работи и наплата на побарувања
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 208
моб. 075 47 51 36

Елизабета Двојакова
Советник за управни работи
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 202
моб. 070 22 29 04

Вергим Шерифи
Раководител на Одделение за решавање на спорови и прекршочни постапки
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 207
моб. 071 23 21 25

Лилјана Денковска
Советник за решавање на спорови и прекршочни постапки
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 206
моб. 070 34 00 54

Џинет Даути
Виш соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 200
моб. 070 23 28 78

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на