Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Систем за мерење на параметрите на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна мрежа Краен рок за достава на понуди: 08.05.2017 во 11:00 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на