Select Page

BU LRIC мобилна мрежа

Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи 12/11/2013 Објавено во: СоопштенијаФинален Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни...

Регулација на малопродажни цени

Методологија за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренција Отпочнување на процес за развој на методологија за регулирање на малопродажни цени Документи Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна...

BU LRIC изнајмени линии

Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 25/10/2012 Објавено во: ЛегислативаЈавна расправа по Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 23/7/2012 Објавено во: Јавна...

Методологија за пресметување на пондерирана просечна цена на капиталот WACC

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги преземе следните должности и одговорности:   Соодветно да ги земе во предвид мислењата на...