Select Page

BU LRIC Битстрим услуги

Финален документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република МакедонијаЈавна расправа по Нацрт извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМПочетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за...