Select Page

Аплицирај со Апликација! Натпревар за програмери!

Со цел промовирање на електронските комуникации и поддршка на новите технологии, како и поттикнување на користење на широкопојасен интернет, Агенцијата за електронски комуникации организира натпревар во изработка на апликации за мобилен телефон. Пријави се и испрати...

Работилница АЕК – ХАКОМ

Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија во насока на продлабочување на меѓународната соработка и размена на искуства со регулаторните органи во другите држави, организира работилница со Хрватската Агенција за пошти и електронски комуникации...

Меморандум за соработка со Регулаторната Агенција за телекомуникации од Република Косово

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации  на Република Македонија  Петар Иваноски  на ден 21.01.2010 година во Приштина, Република Косово, потпиша Меморандум за соработка  со Регулаторната Агенција за телекомуникации од Република Косово, претставувано од...