Select Page

Правилник за методот за пресметување на реални трошоци за обезбедување на универзална услуга

Правилник за методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.  Правилник за методот за пресметување на реални...

Правилник за методот за пресметување на реални трошоци за обезбедување на универзална услуга

Правилник за методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.  Правилник за методот за пресметување на реални...

Правилник за методологија за формирање на цени за универзална услуга

Правилник за методологија за формирање на цени за универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година. Правилник за методологија за формирање на цени за универзална услуга (79.6...

Правилник за методологија за формирање на цени за универзална услуга

Правилник за методологија за формирање на цени за универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година. Правилник за методологија за формирање на цени за универзална услуга (79.6...

Правилник за параметри за квалитет на универзална услуга

Правилник за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.  Правилник за параметри...

Правилник за параметри за квалитет на универзална услуга

Правилник за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.  Правилник за параметри...