Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Komunikime ElektronikeAdditional information:

Датум на донесување на актот: 17/05/2019
Службен весник: 98 од 21/05/2019
Важечки пропис: 1