Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникацииAdditional information:

Датум на донесување на актот: 21/04/2021
Службен весник: бр.92 од 26.04.2021 година
Важечки пропис: 1