Select Page

Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежиВажечки пропис: 1