Select Page

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку радиокомуникациска мрежа

Одговор на коментари на Македнски Телеком

Одговор на коментари на А1 МакедонијаAdditional information:

Датум на донесување на актот: 25/06/2020
Службен весник: 178
Важечки пропис: 1