Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ОБЈАВИ ОПЕРАТОР СО ЗНАЧИТЕЛНА ПАЗАРНА МОЌ, КАКО И СОДРЖИНАТА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА ИЛИ ПРИСТАП.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 28.11.2014 год. на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следнивеадреси
petar.ivanoski@aec.mk
jane.jakimovski@aec.mk


Правилник за нивото на деталност на информациите што треба да ги објави оператор со значителна пазарна моќ, како и содржината на референтната понуда за интерконекција или пристап

Additional information:

Start of the public debate: 28/10/2014
End of the public debate: 28/11/2014
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: petar.ivanoski@aec.mk и jane.jakimovski@aec.mk