Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по Нацрт документот за Четврта анализа на пазар за Локален пристап обезбеден на фиксна локација и петта анализа на пазар за Централен пристап обезбеден на фиксна локација за производи од широка потрошувачка пристигнати од операторите:

Коментари од Македонски Телеком

Коментари од А1

Коментари од Неотел