Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за
параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во среда на 26/11/2014 во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 11:00 часот.
Почеток во: 11:00
Тема на состанок : Предлог-Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги
Датум на одржување : 26/11/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија