Select Page


Additional information:

Предмет на набавка: Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци
Краен рок за достава на понуди: 03.07.2019