Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 24.10.2014 до 24.11.2014 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
-коментари на Годишна програма на АЕК за 2015 година

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје

или на e-mail адресата: contact@aec.mk


Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Additional information:

Start of the public debate: 24/10/2014
End of the public debate: 24/11/2014
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнава адреса за електронска пошта: contact@aec.mk