Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт методологијата за анализа на релевантни пазари. Јавната расправа ќе трае до 24.08.2014 год. Контакт лица: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk. Се повикуваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој документ.


Нацрт методологијата за анализа на релевантни пазари

Additional information:

Start of the public debate: 25/07/2014
End of the public debate: 24/08/2014
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk