Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112“.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 11.12.2014 год. на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
 Кеј Димитар Влахов бр.21
 1000 Скопје
 или по електронски пат на следниве адреси:
boris.arsov@aec.mk
petar.ivanoski@aec.mk
20141107_Pravilnik_za_edinstveniot_evropski_broj_za_itni_povici__112_javna_rasprava.docxAdditional information:

Start of the public debate: 10/11/2014
Крај на јавна расправа: 11/12/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: boris.arsov@aec.mk ;
petar.ivanoski@aec.mk