Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по:

Предлог – Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Предлог – Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 03.11.2021 до 03.12.2021 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог Годишна програма на АЕК за 2022 година Kej Димитар Влахов бр. 21  1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 03/11/2021
End of the public debate: 03/12/2021
Address for submitting comments and opinions: Agency for electronic communications Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje