Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по:

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по однос на нацрт текстот на документите најдоцна до 06.09.2020 година на следната адреса: Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: sinisa.apostoloski@aec.mk

Агенцијата за електронски комуникации доби коментари и забелешки од страна на два оператори и тоа А1 Македонија и Македонски Телеком. Согласно член 13 став 3 од Законот за електронски комуникации, на својата веб страница Агенцијата ги објавува добиените мислења и коментари, како и ставот на Агенцијата по однос на истите. Во исто време Агенцијата ги објавува и финалните верзии на двата документи.

Коментари на Македонски Телеком

Коментари на А1 Македонија 

ПРАВИЛНИК за политики на фер користење и проценка на одржливоста на укинувањето на дополнителните надоместоци за регулирани малопродажни услуги во роаминг, и за барањето што го доставува операторот за целите на таа проценка

ОДЛУKА  за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежиAdditional information:

Start of the public debate: 05/08/2020
End of the public debate: 06/09/2020
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации ул: Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје