Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по предлогот за измени и дополнувања на

Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за единствениот европски број за итни случаеви E-112.

на постоечкиот

Правилникот за единствениот европски број за итни случаеви E-112.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по однос на нацрт текстот најдоцна до 01.05.2021 година на следната адреса: Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: boris.arsov@aec.mk

 Additional information:

Start of the public debate: 31/03/2021
End of the public debate: 01/05/2021
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје