Select Page

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број 02-5015/1 од 23.09.2010 година и Одлуката за дополнување на Одлуката од 3 Март 2011 годинa и тоа:

Пазар 9 –    Терминирани (terminating) сегменти на изнајмени линии;
Пазар 10 –    Преносни ( trunk) сегменти на изнајмени линии;
Поврзани вести:

More posts: анализа анализа на пазар големопродажни пазари пазар 10 пазар 9 релевантни