Select Page

Објавен јавен тендер број за избор на даватели на универзална услуга

Врз основа на член 97 став 3) од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) и Одлуката за распишување на јавен тендер за избор на давател на универзална услуга, донесена од директорот на...