Select Page

Анализа на релевантен пазар: завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

{tab=Известување} Агенцијата за електронски комуникации отпочна со анализа на пазарот за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи (големопродажен пазар). Анализата е со цел утврдување на релевантниот производ, услуга, географскиот пазар каде...

BU LRIC изнајмени линии

Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 25/10/2012 Објавено во: ЛегислативаЈавна расправа по Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 23/7/2012 Објавено во: Јавна...

Малопродажни цени

MK :  20111129_Методологија за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренција (1.09 MB 2011-11-29) EN:   20111114_Methodology for margin squeeze model (853.09 kB 2011-11-21)    20111020_Отпочнување на процес за развој на методологија за регулирање...

Големопродажни цени

Образложение за покренување и спроведување на постапка за развој и имплементација на BU-LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар Во последните години електронските...

Големопродажни цени

Образложение за покренување и спроведување на постапка за развој и имплементација на BU-LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар Во последните години електронските...

Методологија за пресметување на пондерирана просечна цена на капиталот WACC

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги преземе следните должности и одговорности:   Соодветно да ги земе во предвид мислењата на...