Select Page

Нацрт документ за Анализа на „Пазар 16“

Согласно член 41 од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005) Агенцијата за електронски комуникации го објавува нацрт документот за анализа на “Пазар 16“ – услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски...

Нацрт документ за Анализа на „Пазар 16“

Согласно член 41 од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005) Агенцијата за електронски комуникации го објавува нацрт документот за анализа на “Пазар 16“ – услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски...

Формулари – Анализа на пазар

Квартални извештаиКомисијата на ден 29.12.2009 година го усвои Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар. Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на јавни електронски комуникациски услуги се должни да...