Select Page

Меморандум за соработка со Регулаторната Агенција за телекомуникации од Република Косово

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации  на Република Македонија  Петар Иваноски  на ден 21.01.2010 година во Приштина, Република Косово, потпиша Меморандум за соработка  со Регулаторната Агенција за телекомуникации од Република Косово, претставувано од...