Select Page

Предлог – Одлука за утврдување на максималната висина на еднократниот надоместок за услуга преносливост на броеви

Во согласност со член 106 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) и член 27 од Правилникот за транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации, се  објавува...