Select Page

Одлука за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)

Член 1 За најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G), се избира: Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АД за  мобилни комуникации-Скопје ул. Орце Николов бб,...

Одлука за именување на членови на Комисијата за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ, бр.125/2008)

Врз основа на членовите 11 и 12 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА...

Одлука за доделување на нови 3G лиценци

Член 1Се распишува јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија. Член 2Предмет на јавниот...

Решение за оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо, пазар број 16

Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 18.01.2008 година донесе решенија со кои ги одби како неосновани, поднесените жалби од „Т-Мобиле“ Македонија – АД за мобилни комуникации, Скопје, и „Космофон“ Услуги на мобилна...

Одлука за распишување на јавен тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 35 став 2 од Законот за електронските комуникации (?Службен весник на Република Македонија? бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007) и Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател...

Одлука за разрешување на Директорот на АЕК

На состанокот одржан на 05.09.2007 година, Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации донесе одлука за разрешување на директорот Коста Трпковски од функцијата директор на Агенцијата за електронски комуникации, заклучно со 10.09.2007 година, поради повреда на...